اردوی جهادی پایوران ناحیه سروستان ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۶
سروستان با وضعیت قرمز اعلام شد* ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۲