در ادامه حضور و جلسات مدارس:
سخنرانی مسئول فضای مجازی سپاه فجر فارس در دبیرستان پیام