در ادامه جلسات و نشست های آموزشی در شهرستان ها
مسئول فضای مجازی سپاه فجر فارس در جمع فرهنگیان شهرستان کوار