در اولین جشنواره فرهنگی هنری شمیم علوی سپاه
سازمان فرهنگی خانواده سپاه فجر فارس با ۳مقام کشوری درخشید
به گزارش سازمان فرهنگی خانواده سپاه فجر استان فارس، اولین جشنواره فرهنگی هنری شمیم علوی که ویژه همسران و فرزندان پاسداران شاهد، شاغل، وابسته و متوفی در سطح کل سپاه برگزار شد با درخشش آثار یک نفر همسر پاسدار و دو نفر از فرزندان پاسدار از سپاه فجر استان فارس همراه بود.
برگزیدگان به شرح ذیل می باشد:

برادر محمدحسین جاهدی از کانون فرهنگی تربیتی شمیم خانواده شهرستان لارستان حائز مقام دوم کشوری در رشته مداحی

خواهر شایسته فرد از کانون فرهنگی تربیتی شمیم خانواده شهرستان فسا حائز مقام سوم کشوری در رشته مقاله نویسی

برادر محمدمهدی پاداش از کانون فرهنگی تربیتی شمیم خانواده شهرستان فسا حائز جایگاه قابل تقدیر در رشته اختراعات با ساخت تاب خورشیدی