برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)

به گزارش تنویر ، جلسه ی گروهان سایبری حوزه بسیج امام حسین (ع) با حضور مسئولان فضای مجازی پایگاه های تابعه این حوزه بسیج امروز پنجشنبه99/08/01با سخنرانی سرهنگ پاسدار توکل فرمانده محترم ناحیه سپاه کازرون ، برادر بسیجی مجید قاسمی مدید فضای مجازی ناحیه و سرگرد پاسدار رحیم علیزاده مسئول فرهنگی این ناحیه در سالن شهیدان گلهای داوودی ناحیه برگزار گردید.

ضمنا در این جلسه برادر بسیجی اسماعیلی مسئول فضای مجازی حوزه بسیج امام حسین (ع) گزارش کاری از اقدامات و فعالیت های این گروهان سایبری ارائه نمود


برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)
برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)برگزاری سومین گردهمایی مدیران فضای مجازی حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع)